Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050 – Sklářská Odyssea Libereckým krajem.

(Vyhlášení regionální soutěžní umělecké přehlídky)


W&ART z. s., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Česká centra ve spolupráci s Libereckým krajem vyhlašují regionální soutěžní uměleckou přehlídku „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050 – Sklářská Odyssea Libereckým krajem“ (dále jen pracovní název LBK 2050 – Sklo), která je součástí celoevropského projektu „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“. 

Tato regionální umělecká přehlídka je určena pro studenty škol Libereckého kraje, které jsou zaměřené ve svých studijních oborech na oblast sklářství a šperkařství. V této výtvarné přehlídce studenti představí téma vize svého studijního oboru a představy svého profesního i osobního života v horizontu vizí roku 2050, a to v prostoru jak Libereckého kraje, tak Evropy. 

Soutěžní výtvarná přehlídka 

„Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050 – Sklářská Odyssea Libereckým krajem“

je realizována pod záštitou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje.

Anotace: 

Příběh mladých sklářů a šperkařů začíná právě dnes. V této turbulentní době plné zvratů a výzev je počátek cesty k vizi „Krása i užitek skla v roce 2050 – pro lepší a citlivější svět.“

Sklo – ostrý a křehký materiál vyžadující citlivý přístup podobně jako demokracie.

Hlavní cíle projektu:

Cílem je se prostřednictvím otevřeného dialogu se studenty zamyslet nad tématy, která jsou pro dnešní mladou generaci důležitá a zároveň klíčová pro jejich profesní a umělecký růst i seberealizaci. Zároveň je v tomto dialogu možné ukázat jaké mají studenti sny a představy o své profesní dráze, o životě v roce 2050, a jak si představují Liberecký kraj i Evropu v tomto období, jaká témata k řešení považují za nejdůležitější, aby to byla ta nejlepší místa na život. 

Mladí umělci a tvůrčí týmy ve školách mají touto cestou možnost ztvárnit své představy o tom, jaký by jejich život v roce 2050 mohl či měl být. 

K této jejich začínající cestě je významné poukázat na to, co je důležité změnit a zlepšit, jak vnímají pozitivní rozvoj svého oboru i místa, kde žijí a studují. Jak vnímají možnost, aby jejich tvůrčí potenciál, sklo a šperk byli významným uměleckým i profesním oborem, který pomáhá obyčejným lidem v jejich životě a probouzí v nich jejich citlivější stránku, a zároveň dokáže dělat svět lepším a krásnějším místem pro život. 

Tímto sdělením mohou studenti představit své priority a směry, kterými by se z jejich pohledu měl rozvoj sklářských oborů a regionálních i evropských témat v různých oblastech jejich života ubírat.  Mají možnost představit veřejnosti vize svého života v roce 2050.  

Rok 2050 je již rokem, kdy právě dnešní studenti budou těmi, kdo budou chod věcí v Libereckém kraji, v Evropě i ve světě řídit. Budou těmi, kdo budou rozhodovat, tvořit, realizovat a také žít svůj dospělý osobní i profesní život. V rámci soutěžní výtvarné přehlídky mají možnost představit svůj dnešní život a zároveň své vize a cíle, kterých by chtěli dosáhnout v roce 2050. 

Projekt je časosběrný, a proto věříme, že jejich dnešní vize a sny jim budeme moci připomenout právě v roce 2050. 

Těšíme se na jejich práce, které nám tuto vizi představí z jejich dnešního pohledu.

Termín konání umělecké soutěžní přehlídky:         27. 10. 2022 – 15.1. 2023

Vernisáž:                                                                    26. 10. 2022 v 17:00

Místo konání:                                                                       Oblastní galerie Liberec

Hodnocení proběhne v těchto věkových kategoriích: 

  • 15-20 let

Přihlášená díla mohou být individuální i skupinové. Toto skupinové dílo bude hodnoceno jako jediný exponát. Zvlášť budou hodnocená díla individuální a díla skupinová.

Soutěžní kategorie: 3D práce – objekt plastika

                                     2D práce -malba, kresba

                                     Šperk

Vítězové budou pozváni na slavnostní vyhlašování evropské soutěžní přehlídky „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050“, které proběhne 22. 11. 2022 v Karolinu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci představení regionální umělecké přehlídky Libereckého kraje převezmou ocenění.

Zadání:

Přihlášení soutěžních prací: do 30. 6. 2022.

O podrobnostech k instalaci originálních prací budete informováni začátkem října 2022 mailem.  

  1. Vedení škol podá přihlášku děl svých studentů prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách www.e2050.eu

https://www.e2050.eu/prihlaseni-dila-zaci-studenti/.

Počet účastníků z jednotlivých škol není omezen, jen je nutné přihlédnout k prostorovým možnostem v expozici. Zástupci škol jsou předem informováni o výstavním prostoru, který je určen jejich soutěžní školní expozici. Přihlášená díla studentů jsou součásti jejich výstavní expozice, ve které musí být představeny v průběhu celého trvání výstavní 

přehlídky „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050 – Sklářská Odyssea Libereckým krajem“.

  • Výběr účastníků je v kompetenci vedení škol; škola může přihlásit pouze studenty, kteří na škole v současnosti studují. Každý účastník – student může být přihlášen pouze 1 dílem či uceleným souborem, a tu buď jako jednotlivec nebo jako člen skupinové práce. Nelze figurovat v obou formátech. 

Přihlášená díla by měla reprezentovat výtvarné směřování školy, její specifický charakter a zároveň by měla zapadat do kontextu tématu zadání výtvarné přehlídky.  Do soutěže je možno přihlásit i díla kombinující sklo s jinými materiály. 

  • Do přihlášek škola uvede jméno studenta, ročník a obor, věk. S přihláškou je nutné zaslat fotodokumentaci přihlášených děl s názvy a rozměry, případně specifické požadavky na instalaci.

Při přihlašování děl prosím berte ohled na omezené instalační možnosti. Byli bychom rádi, kdybyste se drželi zásady 1 dílo = 1 sokl.  Pokud je třeba zvláštní instalace, světelné zdroje závěsný systém apod., upozorněte na tuto skutečnost předem.

Fotodokumentace je nezbytná i pro přípravu mediálních výstupů, a proto by měla být poskytnuta v kvalitě umožňující polygrafické zpracování. Fotodokumentaci zasílejte v rozlišení 300dpi a maximální velikosti souboru 2 MB. Fotodokumentaci prosím opatřete popiskami tak, že každý obrázek bude přímo popsán v tomto formátu: příjmení, jméno, název díla, technika. Ideální je zároveň zkopírovat fotografii přímo do přihlášky ve wordu.

Jakékoliv změny v nominacích je třeba předem ohlásit mailem zástupci vyhlašovatelů soutěžní přehlídky! Pokud zástupci školy přivezou bez předchozího nahlášení změn díla nepřihlášených autorů, nebudou do soutěže přijata.

  • Zúčastněné školy zabezpečí dopravu přihlášených děl na vlastní odpovědnost a náklady na místo i z místa soutěže. Pořadatel ani ředitel soutěže přepravu jednotlivých děl NEZAJIŠŤUJE.
  • V rámci výstavy je prostor na představení jednotlivých škol, života studentů nebo jejich vizí a poselství pro rok 2050 (dle zadání tématu výstavy) v 2D rozměru – tištěný grafický panel, který bude nedílnou součástí výstavní expozice. Technické propozice k těmto panelům budou sděleny na osobní schůzce se zástupci registrovaných škol v Oblastní galerii Liberec, která proběhne v dubnu 2022. Následně tato specifikace bude zaslána písemně. V září 2022 budou požadovány zpracované podklady k technické realizaci těchto panelů. 
  • Výsledky soutěže budou oznámeny v den slavnostního zahájení výstavy.  

Ve všech kategoriích budou uděleny 3 ceny. 

Hodnotitelská komise bude složena ze zástupců vyhlašovatelů (W&ART z.s., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Česká centra) a zástupců Libereckého kraje, dále pak Oblastní galerie Liberec, uměleckých a dalších významných osobností, které vyhlašovatelé do komise nominují. 

Vyhlášení vítězů proběhne na závěrečné vernisáži 26. 10. 2022. Výstava bude pro veřejnost otevřena od 27. 10. 2022 do 15. 1. 2023.

Zároveň budou vítězové regionální výtvarné přehlídky Praha v roce 2050 pozváni na slavnostní vernisáž evropské výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“, která se uskuteční 22. 11. 2022 v Karolinu Univerzity Karlovy Praha, kde převezmou ocenění. 

V případě dotazů k soutěžní výtvarné přehlídce „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050 – Sklářská Odyssea Libereckým krajem“ se obraťte na zástupce vyhlašovatelů projektu: 

Ing. Evu Nytrovou, marketingovou ředitelku, W&ART, z.s., tel: 608 880 792, 

email: eva.nytrova@e2050.eu

Přejeme Vám mnoho tvůrčích nápadů a těšíme se na zaslané práce.

S úctou

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Pedagogická fakulta UK

PhDr. Ondřej Černý

generální ředitel – Česká centra

Ing. Pavel Štorkán

ředitel – W&ART, z. s.

umělecko-řemeslné školy