Evropa v roce 2050


Termín konání konference: 29.11.2023, Novoměstská radnice, Praha

Máte-li zájem o bližší informace, napište na e-mail: info@e2050.eu


Dne 22.11.2022 bude zahájena v Karolinu na půdě Univerzity Karlovy závěrečná evropská konference a výstava Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050, kde dojde i k ocenění nejúspěšnějších regionů a škol z ČR, ale zejména mladých tvůrců z celé EU

Na konferenci vystoupí

prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. – ministr školství

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Během studií a praxe absolvoval řadu mezinárodních vzdělávacích kurzů a byl držitelem prestižních stipendií zahraničních univerzit. Během své odborné praxe zastával řídící funkce v rámci mnoha významných vědeckých institucí. Byl ředitelem Ústavu státu a práva ČSAV a AV ČR, člen Vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí nebo předseda České společnosti pro mezinárodní právo. Působil rovněž jako člen Stálého arbitrážního soudu v Haagu a dále byl zástupcem České republiky v rámci organizací OSN. Věnuje se pedagogické činnosti na českých i zahraničních vysokých školách. Je spoluautorem několika významných publikací týkajících se mezinárodního práva. V letech 1994-1998 byl zastupitelem města Plzeň. V roce 2021 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR.


Ing. Mariana Čapková, MBA – místostarostka, Městská část Praha 6

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a University of Nebraska v USA v oborech diplomacie a mezinárodní vztahy. Od podzimu 2022 je opětovně zvolenou zastupitelkou hlavního města Prahy (za uskupení Praha sobě) a místostarostkou Prahy 6 pro oblast školství. Jejím hlavním tématem jsou sociální otázky ve vzdělávací gesci, konkrétně problematika sociálně ohrožených dětí, dětí s odlišným mateřským jazykem a dětí s postižením. Na Magistrát hl. m. Prahy přišla z Národního bezpečnostního úřadu, konkrétně z následně odděleného Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Je velkou podporovatelkou česko-amerických kulturních a společenských vztahů a m.j. producentkou filmu The Art of Dissent o československém disentu. Aktivně se zasadila o znovuobnovení provozu pražského metronomu na Letné.


PhDr. Ondřej Černý – generální ředitel Česká Centra

PhDr. Ondřej Černý © David Háva

PhDr. Ondřej Černý (1962) Po studiích na FF UK (obor knihovnictví a vědecké informace), pracoval v letech 1987 – 1990 v dokumentaci Divadelního ústavu jako dokumentarista. 
V roce 1988 složil státní rigorózní zkoušku (PhDr.). V letech 1990-95 působil jako redaktor nově založeného časopisu Svět a divadlo. Od 1. ledna 1996 do března 2007 byl ředitelem Divadelního ústavu a ředitelem dvou ročníků Pražského quadriennale. 1. dubna 2007 byl jmenován ředitelem Národního divadla, v jehož čele stál až do 7. září 2012.  Od ledna 2013 pracoval jako zástupce vedoucího řešitelského týmu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Institutu umění – Divadelním ústavu.   Překládal z němčiny současné divadelní hry a přednášel na katedře kulturologie FF UK a katedře Arts managementu VŠE. Spolupracoval s Pražským divadelním festivalem německého jazyka, na jehož dramaturgické profilaci se výrazně podílel. Je korespondenčním členem Saské akademie umění a Rady Národního muzea. Od 1. února 2018 je generálním ředitelem Českých center. Od června 2022 je členem  EUNIC Boardu, který plní funkci výkonného orgánu EUNIC a je volen na dobu dvou let. 

EUNIC je evropskou sítí národních kulturních institutů s 38 členy ze všech členských států EU a přidružených zemí. Členové EUNIC spolupracují v oblasti kultury, umění, jazyků, vzdělávání, vědy, společnosti, mezikulturního dialogu a rozvoje. Na místní úrovni se členové EUNIC spojují aktuálně ve 136 klastrech ve více než 100 zemích světa za účelem spolupráce na společných kulturních projektech za účelem podpory role kultury ve vnitřních a vnějších vztazích EU.


Mgr. Pavol Kukučka – vedoucí oddělení komunikace, Zastoupení Evropské komise v České republice

Pavol vystudoval anglistiku a amerikanistiku v Prešově, a přece se rozhodl provázat svou kariéru raději s Evropskou unií. Od roku 2006 pracuje pro Evropskou komisi v sektoru veřejné a digitální komunikace. Prošel si od letáků ke kampaním, od asistentských pozic k těm manažerským. Od roku 2019 vede komunikační oddělení Zastoupení Evropské komise v Praze a užívá si výzvu debatování s mnohdy euroskeptickými Čechy na evropská témata.


Rabín David Maxa, MA.

působí v progresivní židovské komunitě Ec chajim v Praze a Židovské obci Liberec. V rámci Federace židovských obcí v České republice má na starosti progresivní (neboli reformní či liberální) směr judaismu. Je správcem Středoevropského bejt dinu (Central European Beit Din – CEBD), rabínského grémia pro židovské komumity v České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku, a členem Rabínského shromáždění Evropské unie progresivního judaismu (EUPJ Rabbinic Assemly – ERA). V současné době je doktorandem na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Společensky se angažuje v oblasti mezináboženského a mezikulturního dialogu a prevence antisemitismu, za což mu Univerzita Karlova udělila v roce 2021 Cenu Miloslava Petruska. Společně se svou ženou Juditou vychovává rabín Maxa jednoho syna.


Ing. Pavlína Macounová – koordinátorka sítě Eurodesk za Českou republiku

pracuje v Domě zahraniční spolupráce jako koordinátorka sítě Eurodesk za Českou republiku s 34 partnery v regionech. Společně informují mladé lidi o jejich příležitostech v rámci programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Letos byla Pavlína ostatními státy zvolena do výkonné rady Eurodesku, takže informování mladých lidí ovlivňuje i na mezinárodní úrovni.


doc. RNDr. Markéta Martínková – prorektorka pro studijní záležitosti, Univerzita Karlova

Vystudovala obor biochemie na PřF UK. V roce 2003 obhájila disertační práci. Mezi lety 2004 až 2006 působila na Univerzitě Tohoku v japonském městě Sendai. V současné době vyučuje na UK klinickou biochemii a dále biomedicínu na katedře biochemie. Garantuje bakalářský a navazující magisterský studijní program biochemie a je členkou dvou oborových rad. Předmětem jejího vědeckého zájmu jsou především hemoproteiny. Je autorkou 48 publikací s citačním ohlasem přes 700 citací. V letech 2013 až 2022 byla proděkankou PřF UK.


prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. – děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Hudební pedagog, v současné době děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. V centru jeho profesního zájmu stojí příprava učitele, metody a formy hudební a estetické výchovy a výchovy k tvořivosti. Je autorem odborné literatury a učebnic zaměřených na rozvoj hudebních aktivit na
různých stupních vzdělávání.


Bc. Tomáš Novotný – EU Career Student Ambassador na Univerzitě Karlově

Tomáš Novotný působí již třetím rokem jako EU Career Student Ambassador na Univerzitě Karlově. Vystudoval obor Politologie a veřejná politika a pokračuje v magisterském studiu na oboru Veřejné a sociální politiky. Pracuje jako správce sociálních sítí Univerzity Karlovy a zapojil se také do českého předsednictví v Radě EU jako Liasion Officer.


Europoslankyně Michaela Šojdrová


Ing. Martin Štorkán

zakladatel Registru praxí, jedinečného celostátního systému podporujícího provázanost poskytovatelů praxe, škol a žáků/ studentů.
Zakladatel centrální databáze kompetencí, z kterých je tvořen profil absolventů a který umožňuje standardizovat výstupy praxí v celé ČR.


Ing. Pavel Štorkán –  ředitel W&ART, z.s.

Zakladatel a od jejího vzniku v roce 1995 až do současné doby předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno. Člen podnikatelských expertních týmů pro oblast životního prostředí na národní úrovni. Spoluautor Mezioborového produktu

cestovního ruchu, zaměřeného na rozvoj regionálního cestovního ruchu v České republice. 

Spoluzakladatel a ředitel nevládní neziskové organizace  W&ART, z.s., která realizuje projekt Evropa 2050 a je spoluvyhlašovatelem evropské výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050.“


Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – náměstkyně ministra školství

absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Po pedagogické praxi na několika základních školách nastoupila v roce 1993 jako akademická pracovnice na Pedagogickou fakultu UK, kde byla v letech 2009 až 2016 i děkankou. Od roku 2016 do konce ledna 2022 zastávala pozici prorektorky Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. Je autorkou či spoluautorskou řady odborných publikací a členkou několika domácích i zahraničních expertních týmů.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. dr.h.c. (1966) – emeritní rektor Univerzity Karlovy

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK, od roku 1999 je přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN, v roce 2005 byl jmenován profesorem v oboru lékařská chemie a biochemie. V letech 2005 -2012 byl děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v letech 2014-2022 byl 508. rektorem Univerzity Karlovy. Je členem Učené společnosti České republiky, České lékařské akademie, Academia Europea, a další rad a výborů národních i mezinárodních společnosti (např. Vedecké rady Slovenské akademie ved). Byl členem v letech 2014-2020 SPH (Scientific Panel for Health) European Union a řady univerzitních asociací (např. UNICA, EUROPEUM). Je autorem či spoluautorem 9 knih a 78 kapitol, více 480 publikací a přednesl více než 600 přednášek, H – index 35.