Registrační a všeobecné obchodní podmínky projektu Evropa 2050 - ČR

Registrací je projeven souhlas s všeobecnými podmínkami, které z registrace pořadatele regionálního kola Evropa 2050 - ČR (dále jen regionální partner) pro regionálního partnera vyplývají a regionální partner se zavazuje:

 1. 1. realizovat v rámci projektu Evropa 2050 v roce 2023regionální kolo soutěžní výtvarné přehlídky „Česká výtvarná přehlídka Evropa 2050 – ČR v roce 2050 (dále jen Evropa 2050 – ČR nebo E 2050 – ČR);
 2. že programem, realizací jednotlivých činností a svým výstupem bude respektovat a naplňovat téma projektu Evropa 2050 - ČR, jeho cíle a záměry.
 3. spolupracovat při koordinaci příprav a realizaci projektu a jednotlivých aktivit s vyhlašovatelem projektu a Koordinačním centrem akcí projektu Evropa 2050 připravovaných v ČR;
 4. zajistit řádný průběh regionální soutěžní výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR dle propozic a podkladů, které jsou součástí materiálů vyhlášení národní soutěžní výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR;
 5. v řádném termínu a požadovanou formou předat vyhlašovatelem a pořadateli národního kola soutěžní výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR informace a podklady o vítězných pracích a autorech děl, které postupují do národního kola této výtvarné přehlídky (termín do 31. 6. 2022– elektronickou přihláškou na www.e2050.eu);
 6. z realizované akce pořídit a předat vyhlašovateli fotodokumentaci v rozsahu minimálně 6 fotografií,přičemž v rámci této fotodokumentace bude minimálně 1fotografie dokumentující zveřejnění oficiálního označení Akce – aktivity, v rámci, kterého jsou použita loga hlavních partnerů projektu (viz. grafický vizuál, který bude každému partnerovi, pořadateli akce Koordinačním centrem poskytnutý ve formátu, ve kterém může s tímto vizuálem pracovat a využít ho). Tyto fotografie poskytne regionální partner bezúplatně jako dokumentaci z akce vyhlašovateli projektu. Tuto dokumentaci je vyhlašovatel oprávněn použít zejména k dokumentačnímu doložení
 • realizovaných akcí i aktivit realizovaného projektu Evropa 2050 a jeho aktivit,
 • marketingových služeb partnerům,
 • k propagačním účelům projektu Evropa 2050,
 • činnosti vyhlašovatele projektu Evropa 2050 v národním i mezinárodním formátu.

Fotografie budou poskytovány vždy v elektronické verzi. Termín dodání fotodokumentace – do 14 dnů po ukončení akce.

Předáním těchto fotografií regionální partner zaručuje, že při jejich pořízení a nakládání s nimi byly dodrženy veškeré právní předpisy a povinnosti, a že vypořádal veškerá práva a povinnosti s těmito fotografiemi, jakož i osobami a díly na nich zachycenými, zejména pravidla GDPR a autorský zákon, a potvrzuje, že vlastní veškeré souhlasy k jejich zveřejnění,  předání a užití k výše uvedeným účelům v rámci projektu Evropa 2050 v národním i evropském formátu. Regionální partner se tímto zavazuje řešit veškeré případné námitky a protesty řešit veškeré případné právní záležitosti v souvislosti s těmito fotografiemi, které by mohly vzniknout.

 1. zavazuje se používat a zveřejnit v souvislosti s projektem – akcí oficiální název a vizuál projektu Evropa 2050, který mu bude po registraci poskytnutý, zejména:
 • používat logo projektu, v souvislosti s konáním akce.
 • zveřejnit popis a informace o projektu (je součásti grafického manuálu) na viditelném místě, v rámci informace o akci a při její realizaci.
 • uvádět oficiální název projektu vč. textu o poskytnutých záštitách ministerstev, krajů, měst, významných osobnostech v rámci informace o akci a při její realizaci.

Tyto podklady dodá regionálnímu partnerovi Koordinační centrum projektu Evropa 2050. Vizuál projektu a používání logotypu je partnerům poskytnut po zaslání registrace a uhrazení registračního poplatku.

Odesláním registrace a úhradou registračního poplatku regionální partner vyjadřuje svůj souhlas s:

 • informacemi o projektu,
 • zadáním pravidel a propozic vztahujících se k soutěžní výtvarné přehlídce projektu Evropa 2050 – národní kolo ČR v roce 2023,
 • registračními a všeobecnými obchodními podmínkami projektu,
 • a potvrzuje,že se s těmito texty plně obeznámil, a že jim plně rozumí.

Všeobecné obchodní podmínky projektu Evropa 2050 - ČR

 1. Vyhlašovatelem, vlastníkem a organizátorem projektu Evropa 2050 - „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“ (dále jen Evropa 2050 nebo jen projekt) je W&ART, z.s. Regionální partner se vyplněním a odesláním Registrace zavazuje dodržovat tyto registrační a všeobecné obchodní podmínky, pokyny vyhlašovatele, stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky.
 2. Regionální partner se dále zavazuje nepoškozovat dobré jméno projektu Evropa 2050, vyhlašovatele a dalších partnerů projektu. V případě poškození dobrého jména projektu, vyhlašovatele nebo jeho partnerů, budou se tito domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které jim zaručuje český právní řád.
 3. V případě zájmu regionálního partnera o uvedení dalších reklamních a mediálních partnerů, oproti těm, které odsouhlasil vyhlašovatel projektu EVROPA 2050, v rámci pořádání jeho akce, která je součástí projektu, je toto možné pouze na základě dohody a s písemným souhlasem vyhlašovatele. Partner je povinen s dostatečným předstihem požádat o souhlas (min. 30 dní před konáním akce), s tímto záměrem a s rozsahem této reklamní aktivity. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o této možnosti s ohledem na smluvní závazky ve vztahu k partnerům projektu, respektování jejich exkluzivity a vhodnosti reklamních aktivit ve vztahu k projektu, jeho cílům a záměrům. Vyhlašovatel rozhodne zpravidla do 14 dnů od doručení této žádosti partnera.
 4. Prodej dárkových a reklamních předmětů, materiálů se znakem projektu nebo spojených s projektem je možný pouze na základě písemného souhlasu vyhlašovatele.
 5. Porušení povinnosti regionálního partnera dle ustanovení 3. a 4. je považováno za hrubé porušení smluvního vztahu a vyhlašovatel má nárok na uhrazení smluvní pokuty od tohoto regionálního partnera ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení a vedle toho také na úhradu případných nákladů a škod v této souvislosti mu vzniklých.
 6. Partner souhlasí s použitím a uveřejněním jím poskytnutých údajů v rámci propagace a informace o projektu.
 7. Z partnerství nevyplývají žádné nároky regionálního partnera vůči vyhlašovateli na finanční pokrytí jakýchkoliv nákladů, které mu vzniknou s přípravou, realizací akce či jednotlivých aktivit projektu vč. autorských poplatků vyplývajících z autorského zákona, které se vztahují k programu, který regionální partner realizoval.

V Praze 1. 2. 2023