Registrace díla

Informace o autorovi díla
Informace o dílu
Přihlašuji do projektu
Položky označené * jsou povinné.

Všeobecné (licenční) podmínky a zpracování osobních údajů

 Projekt Evropa 2050

Jsme W&ART z.s., se sídlem Na poříčí 1041/12 110 00 Praha 1 Nové město, Česká republika, IČO: 22760997

Jsme rádi, že se účastníte našeho projektu Evropa 2050.

Abychom mohli váš příspěvek (vaše dílo) do projektu zařadit, potřebujeme od vás oprávnění pracovat s dílem, které nám posíláte. Také vás chceme informovat o zpracování osobních údajů. Více informací se dočtete v tomto dokumentu.

Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail:         info@e2050.eu

Účast v projektu
 1. Přihlášení díla se řídí propozicemi dané soutěžní výtvarné přehlídky, na kterou dílo přihlašujete. Seznamte se dobře s těmito podmínkami. Podmínky se pro jednotlivé aktivity, soutěžní přehlídky aj. mohou lišit.
 2. Vyplňte v přihlášce díla všechny povinné informace a doporučujeme vyplnit i ty nepovinné. Tyto nepovinné informace pomáhají představit lépe tvůrce i dílo nejen hodnotící komisi, ale také veřejnosti v případě, že dílo uspěje a bude vystaveno na některé z veřejných výstav.
 3. Přijetí díla vám potvrdíme na e-mail, který jste v přihlášce uvedli.
 4. Máme právo odmítnout nebo z projektu vyřadit jakékoliv příspěvky, které jsou proti dobrým mravům, právním předpisům nebo zasahují do práv třetích osob, případně jsou jiným způsobem pro účely projektu nevhodné. V těchto případech je směrodatné naše uvážení.
 5. Na účast v projektu není právní nárok.
 6. Příspěvek nám dodejte v požadovaném termínu a kvalitě (viz. propozice a doporučení, která vám budou zaslána).
Autorská práva (Licence)
 1. Příspěvek (dílo), který nám dodáte, nesmí porušovat nebo zasahovat do práv (například autorských, osobnostních) třetích osob. Odpovídáte za to, že k příspěvku máte autorská práva, která nám registrací a přihlášením příspěvku (díla) poskytujete v šíři, kterou popisujeme níže.
 2. Pokud příspěvek (dílo) přihlašuje za autora zástupce (například rodič, škola, realizátor národního nebo regionálního kola apod.), nese odpovědnost za to, že má na základě příslušných právních předpisů oprávnění za autora v této věci jednat. Jinak odpovídá za případně vzniklou škodu v plném rozsahu.
 3. Pokud se nedomluvíme jinak, platí tato pravidla: (případné jednotlivé změny v tomto bodě budou individuálně řešeny písemnou komunikací a souhlasem obou stran – stačí email)
  • Udělujete nám nevýhradní licenci. To znamená, že dílo můžete i nadále používat vy, škola, média nebo další osoby, kterým to umožníte.
  • Dílo můžeme používat online i offline způsobem.
  • Dílo můžeme podlicencovat.
  • Dílo můžeme upravit, ale pouze přiměřeně, pro účely projektu, jeho prezentace a propagaci. To znamená, že do něj nebudeme zasahovat nepřiměřeným způsobem, ale můžeme ho například zmenšit/zvětšit, doplnit o popisky, přiměřené grafické prvky, spojit s jinými díly, použít pouze jeho část a podobně.
  • Stejné oprávnění k úpravě, jako popisujeme v předchozím bodě, má i osoba, které udělíme podlicenci (bod c).
  • Dílo smíme postoupit. To znamená, že ho smíme celé převést na třetí osoby.
  • Dílo smíme používat bez časového, množstevního a územního omezení.
  • U díla budeme uvádět jméno autora, pokud je to v rámci použití možné a obvyklé (například na výstavách, projekcích atd.).
 4. Licenci nám udělujete bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu (tedy licence je bezúplatná).
 5. Dílo máme právo, nikoliv povinnost použít.
zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. K zařazení příspěvku (díla) do projektu a ke komunikaci s vámi musíme zpracovat některé vaše osobní údaje a osobní údaje autora či autorů přihlašovaného příspěvku (díla). Jsou to ty, které nám sdělíte při přihlašování příspěvku (díla), hlavně prostřednictvím formuláře nebo e-mailu. Jsou to: jméno, příjmení, věk, údaje o škole, e-mail, případně telefonní číslo, údaje o příspěvku, fotografie autora a audiovizuální materiál.
 2. Tyto osobní údaje potřebujeme zpracovat pro zařazení příspěvku (díla) do projektu, také pro komunikaci s vámi ohledně projektu a navazujících akcích, případně pro doložení splnění našich povinností. Takové zpracování je možné na základě nařízení GDPR – plnění služby, plnění zákonných povinností a oprávněného zájmu.
 3. Na e-mailovou adresu, pokud nám to nezakážete, vám zašleme informace o projektu a případně navazujících akcích. Umožňuje nám to tzv. oprávněný zájem. E-mailovou komunikaci můžete kdykoliv sami ukončit prostřednictvím e-mailu nebo nám napište, odhlásíme vás.
 4. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu realizace projektu a dále 10 let od jeho ukončení.
 5. Příspěvky můžeme použít k propagaci projektu na sociálních sítích (například Facebook, Instagram, TikTok, Youtube) v souladu s jejich podmínkami.
 6. Osobní údaje zůstávají na území Evropské unie. Pokud používáme platformy, které jsou mimo Evropskou unii, pracujeme s nimi v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR.
 7. Nemáme jmenovaného pověřence a nedochází u nás k profilování nebo automatizovanému rozhodování.
 8. Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.
Závěrem

Naše vztahy se řídí českým právem a rozhodovat o nich budou české soudy.

V Praze, dne 1. 2. 2023