Česká výtvarná přehlídka Evropa 2050 – národní kolo ČR

Určeno pro děti a mládež od 6 do 19 let, základní a střední školy v České republice.

Tato národní výtvarná přehlídka je realizována ve spolupráci s obcemi, městy, kraji, které pořádají jednotlivá regionální kola. Regionální kola jsou postupovými koly pro účast do finále v národní výtvarné přehlídce E2050 – ČR. 

Jak se do projektu přihlásit?

 • obce, sdružení obcí, města a městské části, kraje se stávají registrací regionálními partnery projektu (pořadatelé regionální kol)

Registraci regionálního kole realizuje obec, mikroregion, město, městská část, kraj nebo jimi pověřená organizace (dále jen pořadatel regionálního kola).

Včasnou registrací získává pořadatel regionálního kola pravidelné informace

 • o aktivitách projektu,
 • o blížících se termínech, které je potřeba dodržet a nezmeškat z pohledu návaznosti národní a evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050,

a mnoho dalších důležitých pokynů a doporučení, vedoucích k úspěšné aktivní účasti  rámci tohoto projektu a následnému přihlášení děl k hodnocení na celorepublikové a evropské úrovni.

 • školy a instituce pracující s dětmi a mládeží se do národního kola projektu Evropa 2050 – ČR zaregistrují přes přihlášku regionálního kola svého regionu (regionální kola pořádají jednotlivé obce, mikroregiony, města, městské části, kraje).

Na tomto odkaze zjistíte, zda se váš obecní, městský, krajský úřad, do projektu zaregistroval jako regionální partner projektu a bude pořádat regionální kolo národní soutěžní přehlídky Evropa 2050 – ČR.  Pokud v seznamu nenaleznete regionální soutěžní přehlídku Evropa 2050 pořádanou ve vaši obci, městě, kraji můžete se na zástupce své obce, města, kraje obrátit

 • a společně se dohodnout na pořádání regionálního kola.
 • Následně se obec, město, kraj případně jím pověřená organizace zaregistruje jako pořadatel regionálního kola.
 • Po této registraci a vyhlášení regionálního kola ve vaší obci, městě, městské části, kraji bude možné práce vašich žáků a studentů registrovat a přihlásit do daného regionálního kola prostřednictvím linku na www.e2050.eu, který bude danému regionálnímu kolu přidělen.

Vaše dotazy rádi zodpovíme mailem: info@e2050.eu

 

Postupující díla do Národního kola

Budoucnost Ostravy
Budoucnost Ostravy – Sebastian KubiaK
Popis: Ostrava je třetí největší město v České republice. Vybral jsem si jí, protože je to můj domov a taky si rád představuji, jak by vypadala v budoucnu. V mé vizi do budoucna si představuji, že se Ostrava stane větší a vyspělejší. Díky větrným, solárním a jaderným elektrárnám pohánějícími celé město bude také efektivnější a ekologičtější. Díky obřím parkům a zahradám rozprostírajícími se po městě by se zlepšila kvalita ovzduší, čímž by bydlení v Ostravě bylo příjemnější nejen pro lidi, ale i pro volně žijící zvířata. Pokud jde o architekturu, staré budovy a činžáky by měly z historických důvodů zůstat. Ale pokud jde o nové budovy, měly by být postaveny s ohledem na životní prostředí. Měly by: obsahovat prvky přírody, být postaveny z obnovitelných materiálů a hlavně vypadat hustě. Myslím, že by se změnila i doprava. S rychlejšími a efektivnějšími tramvajemi, trolejbusy a metrem, byste měli dorazit do svého cíle rychleji než kdykoliv předtím. Doufám, že se většina nebo alespoň některé věci změní. To je samozřejmě moje představa. Ne každý bude s některými nápady souhlasit, a to je v pořádku. Je důležité komunikovat a sdílet své nápady. Jen tak se můžeme změnit k lepšímu. The future of Ostrava popis eng: Ostrava Is the third biggest city in the country of Czech republic. I chose this city because it's my home and because I like to imagine how it would look in the future. In my future vision, I see Ostrava will become bigger and more advanced. Also it will be more efficient and and Eco-friendly with wind, solar and nuclear plants powering the entire city. With giant parks and gardens spreading across the city, the air quality would improve, therefore living in Ostrava would be more pleasant, not only for people but also for wild life. As for the architecture, the old buildings and apartments should stay. It's important to leave them for historical reasons. But when it comes to new buildings, they should be built with environment in mind. They should: incorporate elements of nature, be built with renewable materials and most importantly, look cool. I think that the transport would also change. With faster and more efficient trams, trolleybuses and a metro system, you should arrive at your destination in no-time. I hope that all, or at least some things will change. Of Course those are my ideas. Not everyone will agree with some changes, and that's okay. It's important to communicate and share your ideas. Only that way we can change for better.
Kategorie: 11–15 let

Téma národní výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR:

Evropa, ve které chci žít – „Můj region, součást mozaiky Evropy 2050“

V roce 2023 slavíme výročí 30 let od vzniku České republiky. Tvůrčí téma „místa a regiony, kde žijeme“ je tématem, které umožňuje žákům a studentům představit regiony, ve kterých žijí a studují nejen v prostoru České republiky, ale také evropské veřejnosti. 

Velice se těšíme na tvůrčí i umělecký obsah a výstupy mladých tvůrců v České republice, kteří využijí možnosti:

ztvárnit svůj vztahu k regionu, kde žijí nebo studují, 
poukázat na témata, která je v rámci regionu a ČR zajímají, trápí nebo je ovlivňují, ať již pozitivním nebo negativním formátem, 
položit otázky a hledat na ně odpovědi nejen v rámci prostoru ČR, ale také Evropy, které jsou ČR a jejich region nedílnou součástí.

Toto téma je nejen o představení jednotlivých regionů a ČR, ve kterých dnes mladí tvůrci žijí, ale zároveň i o jejich představách změn a kultivace, jak by tyto regiony, kde právě žijí či studují, měly vypadat v roce 2050.  Tvorba by měla být představením daného regionu či ČR a také pozvánkou do daného regionu dnes nebo v budoucnosti. Díla budou představována na mapě Evropy dle regionů, kde vznikly a k nímž mají mladí tvůrci vztah – na www.e2050.cz. Stanou se nedílnou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a budou takto zpřístupněna široké veřejnosti v ČR i Evropě.  

Představovaná témata, otázky a problémy budou následně komunikována s mladou generací i širokou veřejností v doprovodných akcích projektu Evropa 2050, jak na národní, tak i evropské úrovni. 

Prostředí regionů, ve kterých dnešní děti a mládež žijí, je velmi ovlivňuje. Změny a budoucí rozvoj regionů mají významný vliv na budoucnost této mladé generace v České republice i pro budoucnost Evropy. I malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování i rozvoje. A na tom všem se již může dnešní mladá generace podílet díky platformě Evropa 2050.

Každé místo v ČR i Evropě je krásné nebo by krásné mělo být. Výjimečnost ČR je v její různorodosti regionů, tradic, způsobu života a zároveň ve sdílení společných evropských hodnot, jako jsou porozumění, tolerance, respekt a snaha vytvořit krásné místo pro život nyní i v budoucnosti. 

Projekt Evropa 2050 i jeho národní aktivity (E2050 – ČR) jsou projektem časosběrným, proto práce dnešní mladé generace bude možné zhlédnout i v dalších letech a desetiletích. Tímto vzniká možnost konfrontovat dnešní představy a záměry mladé generace s výsledky a realizací v letech 2030, 2040 i 2050. Žáci a studenti budou mít tímto možnost zhlédnout, nakolik se jejich sny staly v době jejich dospělosti realitou života v ČR a Evropě 2050.

Staňte se aktivním účastníkem národní výtvarné přehlídky Evropa 2050 ČR. Těšíme se na tuto spolupráci.

Registrace obce, města, kraje – pořadatel regionálního kola Evropa 2050 – ČR

Anotace a technické propozice pro práce žáků a studentů

Evropa 2050 – umění komunikace uměním

„Sdělujeme světu svou vizi naší budoucnosti, své sny i přání. Hledáme společná řešení problémů a formy vzájemné komunikace i spolupráce při jejich řešení. Hledáme cestu, na které si dokážeme porozumět a můžeme spolu hovořit o Evropě, ve které chceme žít.“

Formát projektu:   

Soutěžní výtvarná přehlídka žáků a studentů základních a středních škol ČR 

Národní kolo soutěžní výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR je realizováno jako samostatný projekt, jehož výstupy budou samostatnou součástí časosběrného evropského projektu Evropa 2050. 

Informace o evropské výtvarné přehlídce Evropa 2050 naleznete zde

Struktura projektu – národní kolo E2050 - ČR

Regionální kola Evropa 2050 – ČR  (termín: 2-6/2023) jsou realizována registrovanými partnery projektu, což jsou – obce, regionální sdružení obcí, města, městské části, kraje případně jimi pověřená organizaceTato kola jsou postupová a vítězové jednotlivých kategorií z každého regionálního kola postupují do národního kola.

Technické zadání jednotlivých regionálních kol se mohou od sebe trochu lišit (např. omezení počtu věkových nebo tvůrčích kategorií, termíny uzávěrek příjmu přihlášek děl do regionálního kola… atd.)

Národní kolo Evropa 2050 – ČR (finále 29.11.2023 Praha viz. harmonogramje realizováno vyhlašovatelem projektu – WART z.sVítězové jednotlivých kategorií národního kola postupují do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050. 

Registrace pořadatel regionálního kola E2050 – ČR 

Registrační a všeobecné obchodní podmínky projektu Evropa 2050 - ČR

Registrací je projeven souhlas s všeobecnými podmínkami, které z registrace pořadatele regionálního kola Evropa 2050 - ČR (dále jen regionální partner) pro regionálního partnera vyplývají a regionální partner se zavazuje:

 1. 1. realizovat v rámci projektu Evropa 2050 v roce 2023regionální kolo soutěžní výtvarné přehlídky „Česká výtvarná přehlídka Evropa 2050 – ČR v roce 2050 (dále jen Evropa 2050 – ČR nebo E 2050 – ČR);
 2. že programem, realizací jednotlivých činností a svým výstupem bude respektovat a naplňovat téma projektu Evropa 2050 - ČR, jeho cíle a záměry.
 3. spolupracovat při koordinaci příprav a realizaci projektu a jednotlivých aktivit s vyhlašovatelem projektu a Koordinačním centrem akcí projektu Evropa 2050 připravovaných v ČR;
 4. zajistit řádný průběh regionální soutěžní výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR dle propozic a podkladů, které jsou součástí materiálů vyhlášení národní soutěžní výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR;
 5. v řádném termínu a požadovanou formou předat vyhlašovatelem a pořadateli národního kola soutěžní výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR informace a podklady o vítězných pracích a autorech děl, které postupují do národního kola této výtvarné přehlídky (termín do 31. 6. 2022– elektronickou přihláškou na www.e2050.eu);
 6. z realizované akce pořídit a předat vyhlašovateli fotodokumentaci v rozsahu minimálně 6 fotografií,přičemž v rámci této fotodokumentace bude minimálně 1fotografie dokumentující zveřejnění oficiálního označení Akce – aktivity, v rámci, kterého jsou použita loga hlavních partnerů projektu (viz. grafický vizuál, který bude každému partnerovi, pořadateli akce Koordinačním centrem poskytnutý ve formátu, ve kterém může s tímto vizuálem pracovat a využít ho). Tyto fotografie poskytne regionální partner bezúplatně jako dokumentaci z akce vyhlašovateli projektu. Tuto dokumentaci je vyhlašovatel oprávněn použít zejména k dokumentačnímu doložení
 • realizovaných akcí i aktivit realizovaného projektu Evropa 2050 a jeho aktivit,
 • marketingových služeb partnerům,
 • k propagačním účelům projektu Evropa 2050,
 • činnosti vyhlašovatele projektu Evropa 2050 v národním i mezinárodním formátu.

Fotografie budou poskytovány vždy v elektronické verzi. Termín dodání fotodokumentace – do 14 dnů po ukončení akce.

Předáním těchto fotografií regionální partner zaručuje, že při jejich pořízení a nakládání s nimi byly dodrženy veškeré právní předpisy a povinnosti, a že vypořádal veškerá práva a povinnosti s těmito fotografiemi, jakož i osobami a díly na nich zachycenými, zejména pravidla GDPR a autorský zákon, a potvrzuje, že vlastní veškeré souhlasy k jejich zveřejnění,  předání a užití k výše uvedeným účelům v rámci projektu Evropa 2050 v národním i evropském formátu. Regionální partner se tímto zavazuje řešit veškeré případné námitky a protesty řešit veškeré případné právní záležitosti v souvislosti s těmito fotografiemi, které by mohly vzniknout.

 1. zavazuje se používat a zveřejnit v souvislosti s projektem – akcí oficiální název a vizuál projektu Evropa 2050, který mu bude po registraci poskytnutý, zejména:
 • používat logo projektu, v souvislosti s konáním akce.
 • zveřejnit popis a informace o projektu (je součásti grafického manuálu) na viditelném místě, v rámci informace o akci a při její realizaci.
 • uvádět oficiální název projektu vč. textu o poskytnutých záštitách ministerstev, krajů, měst, významných osobnostech v rámci informace o akci a při její realizaci.

Tyto podklady dodá regionálnímu partnerovi Koordinační centrum projektu Evropa 2050. Vizuál projektu a používání logotypu je partnerům poskytnut po zaslání registrace a uhrazení registračního poplatku.

Odesláním registrace a úhradou registračního poplatku regionální partner vyjadřuje svůj souhlas s:

 • informacemi o projektu,
 • zadáním pravidel a propozic vztahujících se k soutěžní výtvarné přehlídce projektu Evropa 2050 – národní kolo ČR v roce 2023,
 • registračními a všeobecnými obchodními podmínkami projektu,
 • a potvrzuje,že se s těmito texty plně obeznámil, a že jim plně rozumí.

Všeobecné obchodní podmínky projektu Evropa 2050 - ČR

 1. Vyhlašovatelem, vlastníkem a organizátorem projektu Evropa 2050 - „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“ (dále jen Evropa 2050 nebo jen projekt) je W&ART, z.s. Regionální partner se vyplněním a odesláním Registrace zavazuje dodržovat tyto registrační a všeobecné obchodní podmínky, pokyny vyhlašovatele, stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky.
 2. Regionální partner se dále zavazuje nepoškozovat dobré jméno projektu Evropa 2050, vyhlašovatele a dalších partnerů projektu. V případě poškození dobrého jména projektu, vyhlašovatele nebo jeho partnerů, budou se tito domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které jim zaručuje český právní řád.
 3. V případě zájmu regionálního partnera o uvedení dalších reklamních a mediálních partnerů, oproti těm, které odsouhlasil vyhlašovatel projektu EVROPA 2050, v rámci pořádání jeho akce, která je součástí projektu, je toto možné pouze na základě dohody a s písemným souhlasem vyhlašovatele. Partner je povinen s dostatečným předstihem požádat o souhlas (min. 30 dní před konáním akce), s tímto záměrem a s rozsahem této reklamní aktivity. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o této možnosti s ohledem na smluvní závazky ve vztahu k partnerům projektu, respektování jejich exkluzivity a vhodnosti reklamních aktivit ve vztahu k projektu, jeho cílům a záměrům. Vyhlašovatel rozhodne zpravidla do 14 dnů od doručení této žádosti partnera.
 4. Prodej dárkových a reklamních předmětů, materiálů se znakem projektu nebo spojených s projektem je možný pouze na základě písemného souhlasu vyhlašovatele.
 5. Porušení povinnosti regionálního partnera dle ustanovení 3. a 4. je považováno za hrubé porušení smluvního vztahu a vyhlašovatel má nárok na uhrazení smluvní pokuty od tohoto regionálního partnera ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení a vedle toho také na úhradu případných nákladů a škod v této souvislosti mu vzniklých.
 6. Partner souhlasí s použitím a uveřejněním jím poskytnutých údajů v rámci propagace a informace o projektu.
 7. Z partnerství nevyplývají žádné nároky regionálního partnera vůči vyhlašovateli na finanční pokrytí jakýchkoliv nákladů, které mu vzniknou s přípravou, realizací akce či jednotlivých aktivit projektu vč. autorských poplatků vyplývajících z autorského zákona, které se vztahují k programu, který regionální partner realizoval.

V Praze 1. 2. 2023

Registrované školy

Momentálně zde není registrováno nic to ale můžete změnit...