Evropa, ve které chci žít – Město Milovice, součást mozaiky Evropy 2050

Vyhlášení regionální soutěžní výtvarné přehlídky

Evropa, ve které chci žít – Město Milovice, součást mozaiky Evropy 2050

Městský úřad Města Milovice, jako registrovaný regionální partner projektu Evropa 2050, vyhlašuje regionální soutěžní výtvarnou přehlídku

Evropa, ve které chci žít – Město Milovice, součást mozaiky Evropy 2050

(dále jen Město Milovice – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní výtvarné přehlídky Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050, jejíž vyhlašovatelem je společnost W&ART z.s.

Soutěžní výtvarná přehlídka

Evropa, ve které chci žít – Město Milovice, součást mozaiky Evropy 2050

je realizována pod záštitou místostarostky města JUDr. Kristýnou Bukovskou.

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky základních škol Města Milovice, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Město Milovice, součást mozaiky Evropy 2050

Postupující soutěžní dílo, která nebylo dodáno:

Kolektivní dílo 4.A ZŠ Juventa

Registrované školy

Základní škola Juventa
Komenského 578, Milovice - Mladá, 289 24
ZŠ T.G. Masaryka Milovice
ZŠ T.G. Masaryka Milovice
Milovice, Školská 112/15
ZUŠ Milovice
ZUŠ Milovice
Komenského 581, Milovice , 289 24

Město Milovice, součást mozaiky Evropy 2050

Zadání:

1. Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:
Termín: do 31. 3. 2023 Registraci školy do Regionální přehlídky – Město Milovice realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/?ID=1b318124e37af6d74a03501474f44ea1 Pozn.: Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/ (informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)
2. Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky – Město Milovice
Termín: do 31. 5. 2023 Všechny výtvarné práce a díla regionálního kola Města Milovice se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu: ART, PROJEKT, 3D dílo (fotografie objektu) https://www.e2050.eu/registrace-dila/   Doporučujeme jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 - ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském).   Pozn.:
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – Město Milovice, kde NENÍ omezen příjem množství děl za školu a kategorii.
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děldle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)
3. Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarnépřehlídky – Město Milovice
Termín: do 31. 5. 2023 Způsob předání:   osobně Místo předání:      Město Milovice, oddělení školství, kultury a sociálních věcí, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice, Mgr. Andrea Fiřtová   Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.
4. Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:
Jméno:      Mgr. Andrea Fiřtová E-mail:       andrea.firtova@mesto-milovice.cz Tel.:           325 517 151
5. Vyhlášení výsledků, regionální výstava:
 Vyhlášení výsledků: do 5.6.2023  Vernisáž Termín:                 12.6.2023 Místo konání:        Atrium radnice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice   Výstava     Termín:                 1.6 – 30.6.2023 Místo konání:        Atrium radnice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice  

Hlavní cíle projektu:

Představit Město Milovice očima žáků našeho města. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů, které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050. Žáci mají možnost představit:
 • své vnímání našeho regionu, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaké by chtěli mít naše město v budoucnu, v době kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.
Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do našeho města a svými pracemi ukázat čím je nebo by mělo být naše město výjimečné. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité. Cílem jednotlivých prací je:
 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).
 

Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích.
Kategorie projektu:
A/ kategorie tvůrčí: 
 1. ART – umění
 2. PROJEKT – výtvarná
 3. 3D práce
Žáci si mohou v rámci registrace díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci. Ad 1/ Kategorie ART – umění je určená šikovným výtvarníkům. Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla.   Ad 2/ Kategorie PROJEKT - výtvarná zaměřuje se na moderní projektové sdělení a ztvárnění zadaného tématu i jeho komunikačního zpracování. Projekt představením problému, jeho řešení a nápravy (je možné využívat moderní grafické formáty a technologie). Ad 3/ 3D práce
B/ Kategorie – věková:
  6 – 10 let 11 – 15 let
C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  
 • jednotlivec 
 • skupina (práce je realizována skupinou tvůrců ve stejné věkové kategorii)
 

Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací:

Jaké formy prací je možné přihlásit?
 1. VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie
Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky. Rozsah: jedno dílo / list – 2D Formát: A3, A2, A1, A0   POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení! Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.
 1. VÝTVARNÉ – PROJEKT
 • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
 • fotografie
 • koláž (fotografická)
 • komiks (bez textu)
  Rozsah: jedno dílo / list – 2D Formát: A 3, A2, A1, A0 Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla ART a PRJEKT, která postoupí do národního případně evropského kola Evropa 2050 budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké porotě. Tato díla se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu. Přihlášením díla do regionálního kola potvrzujete, že s tímto jste seznámeni a je potvrzen váš souhlas s touto skutečností.  
 1. 3D práce
Rozsah: jedno dílo - 3D   Způsob zpracování: ručně,   Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.     POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení! Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/ Své dotazy můžete směřovat: Těšíme se na naši spolupráci - JUDr. Kristýna Bukovská, - místostarostka

Registrované školy

Základní škola Juventa
Komenského 578, Milovice - Mladá, 289 24
ZŠ T.G. Masaryka Milovice
ZŠ T.G. Masaryka Milovice
Milovice, Školská 112/15
ZUŠ Milovice
ZUŠ Milovice
Komenského 581, Milovice , 289 24

Přihlášená díla