Regionální kolo – Městský obvod Slezská Ostrava

Vyhlášení regionální soutěžní výtvarné přehlídky

Evropa, ve které chci žít – 

Slezská Ostrava, součást mozaiky Evropy 2050

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, jako registrovaný regionální partner projektu Evropa 2050, vyhlašuje regionální soutěžní výtvarnou přehlídku

Evropa, ve které chci žít – Slezská Ostrava, součást mozaiky Evropy 2050

(dále jen Slezská Ostrava – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050“, jejíž vyhlašovatelem je společnost W&ART z.s.

Soutěžní výtvarná přehlídka

Evropa, ve které chci žít – Slezská Ostrava, součást mozaiky Evropy 2050 

je realizována pod záštitou Mgr. Richarda Vereše, 

starosty městského obvodu Slezská Ostrava 

Vyhlášená díla

Budoucnost Ostravy
Budoucnost Ostravy – Sebastian KubiaK
Popis: Ostrava je třetí největší město v České republice. Vybral jsem si jí, protože je to můj domov a taky si rád představuji, jak by vypadala v budoucnu. V mé vizi do budoucna si představuji, že se Ostrava stane větší a vyspělejší. Díky větrným, solárním a jaderným elektrárnám pohánějícími celé město bude také efektivnější a ekologičtější. Díky obřím parkům a zahradám rozprostírajícími se po městě by se zlepšila kvalita ovzduší, čímž by bydlení v Ostravě bylo příjemnější nejen pro lidi, ale i pro volně žijící zvířata. Pokud jde o architekturu, staré budovy a činžáky by měly z historických důvodů zůstat. Ale pokud jde o nové budovy, měly by být postaveny s ohledem na životní prostředí. Měly by: obsahovat prvky přírody, být postaveny z obnovitelných materiálů a hlavně vypadat hustě. Myslím, že by se změnila i doprava. S rychlejšími a efektivnějšími tramvajemi, trolejbusy a metrem, byste měli dorazit do svého cíle rychleji než kdykoliv předtím. Doufám, že se většina nebo alespoň některé věci změní. To je samozřejmě moje představa. Ne každý bude s některými nápady souhlasit, a to je v pořádku. Je důležité komunikovat a sdílet své nápady. Jen tak se můžeme změnit k lepšímu. The future of Ostrava popis eng: Ostrava Is the third biggest city in the country of Czech republic. I chose this city because it's my home and because I like to imagine how it would look in the future. In my future vision, I see Ostrava will become bigger and more advanced. Also it will be more efficient and and Eco-friendly with wind, solar and nuclear plants powering the entire city. With giant parks and gardens spreading across the city, the air quality would improve, therefore living in Ostrava would be more pleasant, not only for people but also for wild life. As for the architecture, the old buildings and apartments should stay. It's important to leave them for historical reasons. But when it comes to new buildings, they should be built with environment in mind. They should: incorporate elements of nature, be built with renewable materials and most importantly, look cool. I think that the transport would also change. With faster and more efficient trams, trolleybuses and a metro system, you should arrive at your destination in no-time. I hope that all, or at least some things will change. Of Course those are my ideas. Not everyone will agree with some changes, and that's okay. It's important to communicate and share your ideas. Only that way we can change for better.
Kategorie: 11–15 let

Registrované školy

Základní škola Slezská 0strava, Chrustova 24, příspěvková organizace
Základní škola Slezská 0strava, Chrustova 24, příspěvková organizace
Chrustova 1418/24, 713 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51,p.o.
Škrobálkova 300/51, Ostrava - Kunčičky, 718 00
ZŠ Bohumínská 72
ZŠ Bohumínská 72
Bohumínská 1082, 710 00 Slezská Ostrava

Slezská Ostrava, součást mozaiky Evropy 2050

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky základních škol městského obvodu Slezská Ostrava, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Slezská Ostrava, součást mozaiky Evropy 2050

 

 1. Zadání:
 • Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:

Termín:  do 5. 5. 2023

 

Registraci školy do Regionální přehlídky – Městský obvod Slezská Ostrava realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050:

https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/?ID=7553e94d39fd4649ff75386a83ed3789

Pozn.:

Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/

(informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)

 • Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky – Slezská Ostrava

 

Termín: do 19. 5. 2023

Všechny výtvarné práce i videa regionálního kola Slezská Ostrava se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu:

ART a PROJEKT https://www.e2050.eu/registrace-dila/

Doporučujeme

jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 - ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském).

Pozn.:

 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – Slezská Ostrava, kde JE omezen na příjem 30 ks děl za školu.
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děldle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)
 • Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarnépřehlídky – Slezská Ostrava

 

Termín: do 19. 5. 2023

Způsob předání: osobně

Místo předání:     Recepce ÚMOb Slezská Ostrava

Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.

 • Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:

Jméno:      Hana Bončková

e-mail:      hana.bonckova@slezska.cz

Tel.:           599 410 418

 

 • Vyhlášení výsledků, regionální výstava:

Vernisáž

Termín:                 31. 5. 2023

Místo konání:      Slezskoostravská galerie

 

Výstava

Termín:                 ve dnech 1. - 2. 6. 2023

Místo konání:      Slezskoostravská galerie

Účastníci budou termínu a průběhu vyhlášení výsledků a vernisáže informování pozvánkou.

 

 

 1. Hlavní cíle projektu:

Představit Městský obvod Slezská Ostrava očima žáků našeho města. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů, které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050.

Žáci mají možnost představit:

 • své vnímání našeho regionu, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaké by chtěli mít naše město v budoucnu, v době kdy, již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.

Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do našeho města a svými pracemi ukázat čím je nebo by mělo být naše město výjimečné. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité.

Cílem jednotlivých prací je:

 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).
 • Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích.

Kategorie projektu:

A/ kategorie tvůrčí: 

 1. ART – umění

Ad 1/ Kategorie ART – umění

Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla.

B/ Kategorie – věková:

11 – 15 let

 

C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  

 • jednotlivec
 • skupina
 1. Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací:

Jaké formy prací je možné přihlásit?

 1. VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie

Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky.

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A3

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/

Své dotazy můžete směřovat:

 • v rámci regionálního kola Slezská Ostrava na e-mail: hana.bonckova@slezska.cz
 • v rámci evropského kola na e-mail: info@e2050.eu

Těšíme se na naši spolupráci – Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

V Ostravě 14. 4. 2023

Registrované školy

Základní škola Slezská 0strava, Chrustova 24, příspěvková organizace
Základní škola Slezská 0strava, Chrustova 24, příspěvková organizace
Chrustova 1418/24, 713 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51,p.o.
Škrobálkova 300/51, Ostrava - Kunčičky, 718 00
ZŠ Bohumínská 72
ZŠ Bohumínská 72
Bohumínská 1082, 710 00 Slezská Ostrava

Přihlášená díla

Budoucnost Ostravy
Budoucnost Ostravy – Sebastian KubiaK
Popis: Ostrava je třetí největší město v České republice. Vybral jsem si jí, protože je to můj domov a taky si rád představuji, jak by vypadala v budoucnu. V mé vizi do budoucna si představuji, že se Ostrava stane větší a vyspělejší. Díky větrným, solárním a jaderným elektrárnám pohánějícími celé město bude také efektivnější a ekologičtější. Díky obřím parkům a zahradám rozprostírajícími se po městě by se zlepšila kvalita ovzduší, čímž by bydlení v Ostravě bylo příjemnější nejen pro lidi, ale i pro volně žijící zvířata. Pokud jde o architekturu, staré budovy a činžáky by měly z historických důvodů zůstat. Ale pokud jde o nové budovy, měly by být postaveny s ohledem na životní prostředí. Měly by: obsahovat prvky přírody, být postaveny z obnovitelných materiálů a hlavně vypadat hustě. Myslím, že by se změnila i doprava. S rychlejšími a efektivnějšími tramvajemi, trolejbusy a metrem, byste měli dorazit do svého cíle rychleji než kdykoliv předtím. Doufám, že se většina nebo alespoň některé věci změní. To je samozřejmě moje představa. Ne každý bude s některými nápady souhlasit, a to je v pořádku. Je důležité komunikovat a sdílet své nápady. Jen tak se můžeme změnit k lepšímu. The future of Ostrava popis eng: Ostrava Is the third biggest city in the country of Czech republic. I chose this city because it's my home and because I like to imagine how it would look in the future. In my future vision, I see Ostrava will become bigger and more advanced. Also it will be more efficient and and Eco-friendly with wind, solar and nuclear plants powering the entire city. With giant parks and gardens spreading across the city, the air quality would improve, therefore living in Ostrava would be more pleasant, not only for people but also for wild life. As for the architecture, the old buildings and apartments should stay. It's important to leave them for historical reasons. But when it comes to new buildings, they should be built with environment in mind. They should: incorporate elements of nature, be built with renewable materials and most importantly, look cool. I think that the transport would also change. With faster and more efficient trams, trolleybuses and a metro system, you should arrive at your destination in no-time. I hope that all, or at least some things will change. Of Course those are my ideas. Not everyone will agree with some changes, and that's okay. It's important to communicate and share your ideas. Only that way we can change for better.
Kategorie: 11–15 let
Má milovaná Ostrava, můj domov
Má milovaná Ostrava, můj domov – Silvie Hefková
Popis: Ostrava, město, ve kterém žiju od svého narození. Na toto město jsem velice pyšná, protože se o nás říká, že jsme povahově " rázovití". To znamená: Co na srdci, to na jazyku. A teď k obrázkům. 1.Obrázek- Slezskoostravský hrad- Krásné stavení postaveno na konci 13.století. Koná se zde spousta událostí, jako třeba koncerty, různá vystoupení a jarmarky. Podle pověsti se pod hradem stále ukrývá poklad. 2.Obrázek- Ostravská ZOO- Je domovem 287 druhů zvířat a nekonečné množství květin a keřů s dlouhými stezkami na celý den. 3. Obrázek- Ostravská radnice- Pýcha Ostravy. Dvoukřídlová budova se 73 metrovou věží, která slouží i jako vyhlídka. Hlavní sídlo městské správy. 4. Obrázek- FC Baník Ostrava- Srdce Ostravy. Vznik 8.9.1922. Fotbalový klub, který spojuje všechny Ostraváky. To mluví za vše. Ostrava, the city where I have lived since I was born. Iam very proud of this city, because we are said to be uniqe in charakter. This means: what is in the heart, that is on the tongue. And now for my pistures: 1st pictures- Silesian Ostrava Castle: A beautiful building built at the end of the 13th century.Many events take place here, such as concerts, various performances and fairs. According to legend, a treasure is still hidden under the castle. 2nd picture- Ostrava ZOO- It is home to 287 species of animals and an endlell nunber of flowers and shrubs. With long trails for the whole day. It was established in 1951 3rd picture- Ostrava Town Hall: The pride of Ostrava. A two-wings building with a 73-meter tower that serves as a lookout point. The main seat of the city administration. 4th image: FC Baník Ostrava The heart of Ostrava- creation 8.9.1922. A football club that unitest all the people of Ostrava. That says it all:
Kategorie: 6–10 let